Translate

Sunday, 10 November 2013


IYPASSI THIRUVONAMSreemathey Ramanujaya Namaha
Sreemadh Varavara Munaye Namaha
Sree Venkata Gurave Namaha


Swamy Pillai Lokachariar, was a prominent Sri Vaishnavite leader and philosopher who authored 18 important works to Visishtadwaitha philososphy. ASHTADASHA RAHASYANGAL 

1   Mumukshupadi (Thirumantram, Dwayam and Charamaslokam):
2   thatthava thryam
3   Artha panchakam
4   Sri Vachana Booshanam
5   Archiradhi
6   Premeya shekaram
7   Prapannaa Paritranam
8   Sarasangraham:
9   Samsara samrajyam: 
10  Nava ratna malai:
11  Nava vidha sambandham:
12  Yadrichchika padi:
13  Parandha padi
14  Sriya: pathi: padi
15  Thathuva Shekaram
16  Thani dhwayam
17  Thanicharamam
18  Thanipranavam

Today is the thirunakstram of Swami Pillai Lokachariar, Iypassi Thirvonam.


Swamy’s thanian

Lokachaarya Gurave Krishna Padhasya Soonave
Samsara Bhogi Sandhasta Jeeva Jeevathave Namaha

Lokachariar Thiruvadegale Saranam

Adiyen Ramanuja Dasan

Geetha Vasudevan


No comments:

Post a Comment